Styrelsens förslag till moderniserade stadgar

På årsmötet 2020 02 16 lade styrelsen fram ett förslag till uppdaterade och moderniserade stadgar för styrelsen. För att alla medlemmar ska kunna ha en åsikt om detta kan du klicka på länken här Förslag till nya stadgar.pdf och läsa styrelsens förslag. Om du har något förslag till ändringar skickar du det till byalagets mail: gronbybyalag@gmail.com senast den 1 mars 2020.

Befintliga stadgar

Antagna vid Grönby byalags möte den 1/6 2003 i Grönby församlingshem.

        § 1. Firma
Föreningens namn är Grönby byalag med säte i Grönby.

        § 2. Ändamål och uppgifter
Föreningen skall främja en levande, fungerande bygd samt trivsel och samhörighet mellan boende i Grönby by.

Föreningen skall därmed verka för

-     Att alla medlemmar i byalaget kan framföra sina önskemål, idéer och problem.

-     Att boende lär känna varandra.

-     En utveckling som gagnar vår bygd.

-     En god miljö och levande kultur i byn samt studera och värna om Grönby bys rika kulturhistoria.

Verksamheten skall

-     samla boende till gemensamma åtgärder samt uppmuntra ideellt arbete och företagsamhet

-     engagera olika åldrar så långt möjligt, inte minst ungdomarna.

-     Påverka och samverka med politiker, myndigheter och andra organ.

-     Samverka med andra lokala grupper och föreningar.

-     Förenigen är obunden till politiska partier, reigiösa samfund och övriga organisationer.

Till Grönby byalag räknas all verksamhet som utövas av byalagsstämma och byalagsmöte, styrelsen och byalagsgrupper (aktivitetsgrupper) se §5-7.

        § 3. Rösträtt och motionsrätt
Rösträtt vid byalagets möten har alla medlemmar som antingen närvarar själv eller via befullmäktigat ombud.

Röstberättigade som önskar få ett ärende behandlat vid byalagsstämman eller byalagsmöte ska två veckor i förväg anmäla detta till styrelsen.

Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar byalaget kan uteslutas eller temporärt avstängas.

        § 4.  Kallelse till möte
Kallelse till byalagsstämma och byalagsmöte sker genom anslag, affischering inom byn och budkavel där så är möjligt, samt utannonseras på hemsida då denna är färdigställd. Då kallelse till byalagsstämma utgått ska styrelsen omedelbart skriftligen eller muntligen underrätta revisorerna härom.

Kallelse ska ha gått ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före byalagsstämma. För övriga möten ska kallelse gått ut en vecka före, såvida ordförande inte finner det nödvändigt att kalla med kortare varsel.

        § 5. Byalagsstämma och byalagsmöte
Byalagsstämma utgör föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas före mars månads utgång året efter räkenskapsåret. Byalagsstämman utgör årsmöte där föreningens verksamhet och ekonomi diskuteras och granskas, och där funktionärer väljs.

Ordinarie byalagsmöte hålls normalt 1 ggr i kvartalet efter byalagsstämma. Extra byalagsmöten hålls vid behov.

Byalagsstämma och byalagsmöte är allmänna möten där medlemmar träffas i öppen dialog om byns angelägenheter och utveckling. Här tas förslag fram till kommande arbete. På byalagsstämma eller byalagsmöte kan aktivitetsgrupper antas till samarbete med byalaget , byalagsgrupper. De som arbetar med olika delar av byalaget ska rapportera om sin verksamhet.

Extra byalagsmöte kan hållas när styrelsen finner skäl till det eller när det för uppgivit ändamål skriftligen begärs av en revisor eller minst 12 röstberättigade. Kallelse ska utgå inom 7 dagar om styrelsen erhållit begäran om extra möte.

       § 6.  Byalagsgrupper
En byalagsgrupp är en separat aktivitetsgrupp som hör till eller samarbetar med byalaget. En byalagsgrupp ska:

-     följa byalagets stadgar

-     hålla kontakt med styrelsen

-     delta i och rapportera till byalagsstämman och ordinarie byalagsmöte

        §7.    Styrelsen
Mellan byastämmorna handhas föreningens förvaltning av en styrelse. Styrelsen ansvarar för att i enlighet med stadgarna:

-     byalagsstämmor och byalagsmöte hålls

-     inspirera de boende och utbyta information i byalagets anda

-     organisera byalagsverksamhet och samarbete utåt

-     stödja och hjälpa igång byalagsgrupper

-     inbjuda byns föreningar till byalagsstämma och möte minst 1 ggr om året

-     hålla kontakt med media och politiker/beslutsfattare

-     rapportera till boende på byalagsstämma/möte eller på annat lämpligt sätt

-     administrera byalagets ekonomi och tillgångar

Styrelsen ska 4 veckor före byalagsstämma till föreningens revisorer avge årsredovisningshandlingar.

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och minst 2 och högst 4 suppleanter.

Byalagsstämman utser ordförande i styrelsen. Ledamot och suppleanter utses för tiden till dess byalagsstämman hålls påföljande räkenskapsår. Mandattiden för ordinarie ledamot är 2 år, varvid hälften väljs ena året och resterande hälft väljs påföljande år. En person får inte inneha samma post mer än 4 år i följd.

Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Där ej annat sägs i dessa stadgar eller följer av lag, fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

        § 8.  Revisorer
På byalagsstämman ska årligen utses revisorer jämte två suppleanter för tiden intill nästa byalagsstämma. Trelleborgs kommun har rätt att utse den ena revisorn om föreningen får verksamhetsbidrag (motsv) överstigande ett halvt basbelopp för det aktuella räkenskapsåret. Har Trelleborgs kommun utsett en revisor har man även rätt att utse den ena revisorssuppleanten.

Revisorerna ska vid byalagsstämman avge en revisionsberättelse.

        § 9.  Ärenden på årlig byalagsstämma
Byalagsstämma hållsi Grönby församlingshem eller annan lokal inom föreningens upptagningsområde, som byalagsgruppen bestämmer.

Vid byalagsstämman skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande och sekreterare vid stämman

2. justering av röstlängd

3. val av 2 st justeringspersoner

4. fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

5. rapporter från byalagsgrupperna

6. årsredovisningshandlingar jämte utlåtandet från revisorerna

7. fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust

8. fråga om ansvarighet av styrelsen

9. kommande verksamhet, idédiskussioner och planering, byafrågor

10.      fastställande av eventuella avgifter

11.      val av styrelsens ordförande jämt hälften av övriga ledamöter och samtliga suppleanter

12.      val av två revisorer jämt en revisorssuppleant (se stadgar)

13.      val av valberedning jämt en suppleant

14.      eventuella frågor

        § 10.     Firmateckning och räkenskapsår
Föreningens firma tecknas av ordf. och v.ordf. och kassör tillsammans.
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

        § 11. Överskott/underskott
Eget och fritt kapital enligt fastställd balansräkning ska tas in i nästa årsbudget.

        § 12.  Upplösning
Eventuell upplösning av byalaget beslutas med tre fjärdedels majoritet av de röstande vid byalagsstämma och nästföljande byalagsstämma eller ordinarie byalagsmöte.

Vid byalagets upplösning ska dess inventarier och liknande egendom samt den gröna lådan och behållna tillgångar åter förvaltas och förvaras av Grönby kyrka för framtiden i enlighet med byalagets ändamål.

Byalagets efterlämnade handlingar ska arkiveras som stämman besluter.

        § 13.  Stadgeändring
Ändringar av stadgarna fordrar endera tre fjärdedels majoritet av närvarande röstberättigade på en byalagsstämma, och nästföljande byalagsstämma eller ordinarie byalagsmöte. Ändring av stadgan för upplösning fodrar tre fjärdedels majoritet av närvarande röstberättigande vid byalagsstämma och nästföljande byalagsstämma eller ordinarie byalagsmöte.