Stadgar

Förslag till uppdaterade stadgar för Grönby byalag.

§ 1. Firma

Föreningens namn är Grönby byalag med säte i Grönby.

§ 2. Ändamål och uppgifter

Föreningen skall främja en levande, fungerande bygd samt trivsel och samhörighet mellan
boende i Grönby och Norra Grönby och byarna omkring.
Föreningen skall därmed verka för:
– Att alla medlemmar i byalaget kan framföra sina önskemål, idéer och problem.
– Att boende lär känna varandra.
– En utveckling som gagnar vår bygd.
– En god miljö med levande kultur i byn, studera och värna om den rika kulturhistorian
kring Grönby, Norra Grönby och byarna omkring, samt att verka för en levande utveckling
mot framtiden.
Verksamheten skall verka för att:
– samla boende till gemensamma åtgärder samt uppmuntra ideellt arbete och företagsamhet
– engagera olika åldrar så långt möjligt, inte minst ungdomarna.
– Påverka och samverka med politiker, myndigheter och andra organ för byns bästa.
– Samverka med andra lokala grupper och föreningar.
– Föreningen är obunden till politiska partier, religiösa samfund och övriga organisationer.

§ 3. Rösträtt och motionsrätt

Rösträtt vid byalagets byastämma( årsmöte) har alla medlemmar som antingen närvarar själv
eller via befullmäktigat ombud.
Röstberättigade som önskar få ett ärende behandlat vid byastämma( årsmöte) eller
styrelsemöte ska senast två veckor i förväg anmäla detta till styrelsen.
Medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar byalaget kan uteslutas eller
temporärt avstängas.

§ 4. Kallelse till möte

Kallelse till byastämma( årsmöte) och styrelsemöte sker på byalagets hemsida, via sociala
medier som är kopplade till byalaget och via e-post till medlemmarna. Då kallelse till
byastämma( årsmöte) utgått ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta.
Kallelse ska ha gått ut tidigast fyra veckor och senast två veckor före byastämma( årsmöte).
Kallelse ska meddelas en vecka före ordinarie styrelsemöte.

§ 5. Byastämma (årsmöte) och styrelsemöte

Byastämma( årsmöte) utgör föreningens högsta beslutande organ. Det ska hållas före mars
månads utgång året efter räkenskapsåret. Föreningens verksamhet och ekonomi diskuteras och
granskas, samt funktionärer väljs vid byastämma( årsmöte).
Byalagets styrelse har möte minst en gång per kvartal. Extra styrelsemöten hålls vid behov.

§ 6. Byalagsgrupper

En byalagsgrupp är en separat aktivitetsgrupp som hör till eller samarbetar med byalaget. En byalagsgrupp ska:

–     följa byalagets stadgar

–     hålla kontakt med styrelsen

–     delta i och rapportera till byalagsstämman och ordinarie byalagsmöte

§7. Styrelsen

Mellan årsmötena sköts föreningens förvaltning av en styrelse. Styrelsen ansvarar för att i
enlighet med stadgarna:
– Byastämma( årsmöte) och styrelsemöte hålls.
– Inspirera de boende och utbyta information i byalagets anda.
– Organisera byalagsverksamhet och samarbete utåt
– Inbjuda byns invånare till årsmöte minst 1 ggr om året.
– Hålla kontakt med media och politiker/beslutsfattare.
– Rapportera till boende på årsmöte eller på annat lämpligt sätt.
– Administrera byalagets ekonomi och tillgångar.
Styrelsen ska 4 veckor före årsmöte avge årsredovisningshandlingar till föreningens revisorer.
Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 9 ordinarie ledamöter och minst 2 och högst 4
suppleanter.
Byastämman (årsmötet) utser ordförande i styrelsen. Ledamot och suppleanter utses för tiden
till dess byastämma (årsmöte) hålls påföljande räkenskapsår. Mandattiden för ordinarie
ledamot är 2 år, varvid hälften väljs ena året och resterande hälft väljs påföljande år.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas
med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§ 8. Revisorer

På byastämma (årsmöte) ska årligen utses två revisorer för tiden intill nästa byastämma
(årsmöte). Trelleborgs kommun har rätt att utse den ena revisorn om föreningen får
verksamhetsbidrag (motsv.) överstigande ett halvt basbelopp för det aktuella räkenskapsåret.
Har Trelleborgs kommun utsett en revisor har man även rätt att utse en revisorssuppleant.
Revisorerna ska avge en revisionsberättelse vid byastämma (årsmöte).

§ 9. Ärenden på byastämma (årsmöte)

byastämma (årsmöte) hålls i Grönby församlingshem eller annan lokal inom föreningens
upptagningsområde, som styrelsen bestämmer.
Vid byastämma (årsmöte) skall följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
2. Justering av röstlängd.
3. Val av 2 st justeringspersoner.
4. Fråga om byastämma (årsmöte) blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
5. Styrelsen redogör för verksamheten under året i en årsberättelse.
6. Årsredovisningshandlingar jämte utlåtandet från revisorerna.
7. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller
förlust.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Kommande verksamhet, idédiskussioner och planering, byafrågor.
10. Fastställande av eventuella avgifter
11. Val av styrelsens ordförande jämt hälften av övriga ledamöter och samtliga suppleanter.
12. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
13. Val av valberedning.
14. Eventuella frågor

§ 10. Firmateckning och räkenskapsår

Föreningens firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden och kassör.
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderåret.

§ 11. Överskott/underskott

Eget och fritt kapital enligt fastställd balansräkning ska tas in i nästa årsbudget.

§ 12. Upplösning

Eventuell upplösning av byalaget beslutas med tre fjärdedels majoritet av de röstande vid
byastämma (årsmöte) och nästföljande byastämma (årsmöte).
Vid byalagets upplösning ska dess inventarier och liknande egendom och ekonomiska
tillgångar användas enligt styrelsens instruktioner för ändamål som blir byns invånare till
glädje och nytta. Den gröna lådan förvaltas av Anderslövs museum vid byalagets upplösning.
Byalagets efterlämnade handlingar ska arkiveras som byastämma (årsmöte) beslutar.

§ 13. Stadgeändring

Ändringar av stadgarna fordrar tre fjärdedels majoritet av närvarande röstberättigade på
byastämma (årsmöte), och nästföljande byastämma (årsmöte).

Medlemskap

Bli medlem och delta i våra trevliga evenemang. Medlemsavgift: per år 200 kr/familj eller 100 kr/person. Bg nr 5558-1052 Grönby byalag. Swish: 123 517 5906. Ange namn, adress samt ev. mail-adress och vad inbetalningen avser.